วฐ.2 ปีการศึกษา 2561

การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ตำแหน่งครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีการศึกษา 2561

นายวรพจน์ ตระการศิริ ตำเเหน่ง ครู

การประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด

ด้านที่ 1. ด้านการจัดการเรียนการสอน

ตัวชี้วัดที่ 1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร
1. เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา
– หลักสูตรสถานศึกษา
2. บันทึกข้อความ/รายงานการปรับปรุง-พัฒนาและประยุกต์การใช้หลักสูตร
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 5 รหัส ง23241 ภาคเรียนที่ 1/2561
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 6 รหัส ง23242 ภาคเรียนที่ 2/2561
3. บันทึกการประชุมที่แสดงถึงการขอปรับปรุง-พัฒนาหลักสูตร.
4. บันทึกข้อความขออนุญาตใช้หลักสูตร/หน่วยการเรียนรู้ /แผนการจัดการเรียนรู้
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 5 รหัส ง23241 ภาคเรียนที่ 1/2561
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 6 รหัส ง23242 ภาคเรียนที่ 2/2561
5. รายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 1.2 การจัดการเรียนรู้
1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
1. บันทึกข้อความขออนุญาตใช้หลักสูตร/หน่วยการเรียนรู้ /แผนการจัดการเรียนรู้
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 5 รหัส ง23241 ภาคเรียนที่ 1/2561
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 6 รหัส ง23242 ภาคเรียนที่ 2/2561
2. แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้
3. ผลการตรวจสอบ/ประเมินหน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้
4. ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 5 รหัส ง23241 ภาคเรียนที่ 1/2561
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 6 รหัส ง23242 ภาคเรียนที่ 2/2561
5. บันทึกหลังสอน
1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
1. เอกสารสรุปการวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล
2 .ตารางสอน
3. บันทึกข้อความขออนุญาตใช้หลักสูตร/หน่วยการเรียนรู้ /แผนการจัดการเรียนรู้
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 5 รหัส ง23241 ภาคเรียนที่ 1/2561
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 6 รหัส ง23242 ภาคเรียนที่ 2/2561
4. แผนการจัดการเรียนรู้ 1 หน่วย
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 5 รหัส ง23241 ภาคเรียนที่ 1/2561
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 6 รหัส ง23242 ภาคเรียนที่ 2/2561
5. บันทึกหลังสอน
6. ภาพแผนการจัดการเรียนรู้
1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียน
1. รายงานการนิเทศ/เยี่ยมชั้นเรียน
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 5 รหัส ง23241 ภาคเรียนที่ 1/2561
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 6 รหัส ง23242 ภาคเรียนที่ 2/2561
2. บันทึกหลังการสอน
3. ภาพแสดงการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
1.2.4 คุณภาพผู้เรียน
1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาพื้นฐานของโรงเรียน/ประกาศค่าเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. แบบสรุปผลการประเมินผลการเรียน
– แบบสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
– แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 5 รหัส ง23241 ภาคเรียนที่ 1/2561
3. แบบสรุปผลการประเมินผลการเรียน
– แบบสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
– แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
รายวิชา คอมพิวเตอร์ 6 รหัส ง23242 ภาคเรียนที่ 2/2561
4. ปพ.5
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 5 รหัส ง23241 ภาคเรียนที่ 1/2561
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 6 รหัส ง23242 ภาคเรียนที่ 2/2561
ตัวชี้วัดที่ 1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
1. ทะเบียนการผลิตสื่อการสื่อ/นวัตกรรม
2. รายงานผลการประเมินการใช้สื่อการสอน/นวัตกรรม
3. ภาพ/ตัวอย่างสื่อการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561
4. ภาพการใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1.รายงานผลการประเมินเครื่องมือวัดผล และประเมินผลการใช้เครื่องมือวัดผล
2.ทะเบียนการสร้างเครื่องมือวัด
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 5 รหัส ง23241 ภาคเรียนที่ 1/2561
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 6 รหัส ง23242 ภาคเรียนที่ 2/2561
3.ตัวอย่างเครื่องมือวัดผล ปีการศึกษา 2561
4.ภาพการใช้เครื่องมือวัด
5.ตัวอย่างผลงานนักเรียน
ตัวชี้วัดที่ 1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน

ตัวชี้วัดที่ 2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน
1. รายงานการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน/ภาพถ่ายบรรยากาศในชั้นเรียน
สำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
2. รายงานการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน/ภาพถ่ายบรรยากาศในชั้นเรียน
สำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
3. รายงานการโฮมรูม/ภาพกิจกรรมโฮมรูม
4. ภาพถ่ายแสดงการทำงาน การเรียนรู้ของนักเรียนในชั้นเรียน
5. ภาพกิจกรรมหน้าเสาธง/ภาพกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
ตัวชี้วัดที่ 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1.สรุปรายงาน SDQ
2.สรุปรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน
3.สรุปรายงานกิจกรรม/โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4.คำสั่งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5.คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา
ตัวชี้วัดที่ 2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชา
1. สรุปสารสนเทศเกี่ยวกับตัวนักเรียน สารสนเทศระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 ปีการศึกษา 2561
2. ปพ.5
3. ภาพประกอบกิจกรรม

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

ตัวชี้วัดที่ 3.1 การพัฒนาตนเอง
ID PLAN
วุฒิบัตร/เกียรติบัตรการอบรม
บันทึกขอใช้ชั่วโมง PLC ทดแทนการอบรมฯ
ตัวชี้วัดที่ 3.2 การพัฒนาวิชาชีพ
1.บันทึกขอจัดตั้งกลุ่ม PLC
– กลุ่มงาน ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2
– กลุ่มงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2) ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2
2.รายงานผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการ PLC
– กลุ่มงาน ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2
– กลุ่มงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2) ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2
3.ภาพถ่ายการดำเนินการ PLC
– กลุ่มงาน ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2
– กลุ่มงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2) ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2