วฐ.2 ปีการศึกษา 2562

การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ตำแหน่งครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีการศึกษา 2562

นายวรพจน์ ตระการศิริ ตำเเหน่ง ครู

การประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด

ด้านที่ 1. ด้านการจัดการเรียนการสอน

ตัวชี้วัดที่ 1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร
1. เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา
– หลักสูตรสถานศึกษา
2. บันทึกข้อความ/รายงานการปรับปรุง-พัฒนาและประยุกต์การใช้หลักสูตร
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 5 รหัส ง23241 ภาคเรียนที่ 1/2562
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 6 รหัส ง23242 ภาคเรียนที่ 2/2562
3. บันทึกการประชุมที่แสดงถึงการขอปรับปรุง-พัฒนาหลักสูตร
4. บันทึกข้อความขออนุญาตใช้หลักสูตร/หน่วยการเรียนรู้ /แผนการจัดการเรียนรู้
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 5 รหัส ง23241 ภาคเรียนที่ 1/2562
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 6 รหัส ง23242 ภาคเรียนที่ 2/2562
5. รายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 1.2 การจัดการเรียนรู้
1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
1. บันทึกข้อความขออนุญาตใช้หลักสูตร/หน่วยการเรียนรู้ /แผนการจัดการเรียนรู้
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 5 รหัส ง23241 ภาคเรียนที่ 1/2562
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 6 รหัส ง23242 ภาคเรียนที่ 2/2562
2. แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้
3. ผลการตรวจสอบ/ประเมินหน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้
4. ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 5 รหัส ง23241 ภาคเรียนที่ 1/2562
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 6 รหัส ง23242 ภาคเรียนที่ 2/2562
5. บันทึกหลังสอน
1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
1. เอกสารสรุปการวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล
2 .ตารางสอน
3. บันทึกข้อความขออนุญาตใช้หลักสูตร/หน่วยการเรียนรู้ /แผนการจัดการเรียนรู้
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 5 รหัส ง23241 ภาคเรียนที่ 1/2562
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 6 รหัส ง23242 ภาคเรียนที่ 2/2562
4. แผนการจัดการเรียนรู้ 1 หน่วย
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 5 รหัส ง23241 ภาคเรียนที่ 1/2562
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 6 รหัส ง23242 ภาคเรียนที่ 2/2562
5. บันทึกหลังสอน
6. ภาพแผนการจัดการเรียนรู้
1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียน
1. รายงานการนิเทศ/เยี่ยมชั้นเรียน
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 5 รหัส ง23241 ภาคเรียนที่ 1/2562
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 6 รหัส ง23242 ภาคเรียนที่ 2/2562
2. บันทึกหลังการสอน
3. ภาพแสดงการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
1.2.4 คุณภาพผู้เรียน
1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาพื้นฐานของโรงเรียน/ประกาศค่าเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. แบบสรุปผลการประเมินผลการเรียน
– แบบสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
– แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 5 รหัส ง23241 ภาคเรียนที่ 1/2562
3. แบบสรุปผลการประเมินผลการเรียน
– แบบสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
– แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
รายวิชา คอมพิวเตอร์ 6 รหัส ง23242 ภาคเรียนที่ 2/2562
4. รายงานผลแบบประเมินสมรรถนะตามหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562
5. รายงานผลแบบประเมินสมรรถนะตามหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2562
6. ปพ.5
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 5 รหัส ง23241 ภาคเรียนที่ 1/2562
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 6 รหัส ง23242 ภาคเรียนที่ 2/2562
ตัวชี้วัดที่ 1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
1. ทะเบียนการผลิตสื่อการสื่อ/นวัตกรรม
2. รายงานผลการประเมินการใช้สื่อการสอน/นวัตกรรม
3. ภาพ/ตัวอย่างสื่อการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562
4. ภาพการใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1. รายงานผลการประเมินเครื่องมือวัดผล และประเมินผลการใช้เครื่องมือวัดผล
2. ทะเบียนการสร้างเครื่องมือวัด
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 5 รหัส ง23241 ภาคเรียนที่ 1/2562
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 6 รหัส ง23242 ภาคเรียนที่ 2/2562
3. ตัวอย่างเครื่องมือวัดผล ปีการศึกษา 2562
4. ภาพการใช้เครื่องมือวัด
5. ตัวอย่างผลงานนักเรียน
ตัวชี้วัดที่ 1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบการร่วมมือที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน

ตัวชี้วัดที่ 2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน
1. รายงานการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน/ภาพถ่ายบรรยากาศในชั้นเรียน
สำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
2. รายงานการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน/ภาพถ่ายบรรยากาศในชั้นเรียน
สำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
3. รายงานการโฮมรูม/ภาพกิจกรรมโฮมรูม
4. ภาพถ่ายแสดงการทำงาน การเรียนรู้ของนักเรียนในชั้นเรียน
5. ภาพกิจกรรมหน้าเสาธง/ภาพกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
ตัวชี้วัดที่ 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1. สรุปรายงาน SDQ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ปีการศึกษา 2562
2. สรุปรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ปีการศึกษา 2562
3 สรุปรายงานกิจกรรม/โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
4 สรุปรายงานกิจกรรม/โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
5. คำสั่งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
6. คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา
7. ภาพกิจกรรม
ตัวชี้วัดที่ 2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชา
1 สรุปสารสนเทศเกี่ยวกับตัวนักเรียน สารสนเทศระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
2 สรุปสารสนเทศเกี่ยวกับตัวนักเรียน สารสนเทศระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
3. ปพ.5
4. ภาพประกอบกิจกรรม

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

ตัวชี้วัดที่ 3.1 การพัฒนาตนเอง
1. ID PLAN
2. รายงานการอบรม หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอบรมผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์
3. วุฒิบัตร/เกียรติบัตรการอบรม
4. ภาพแสดงการอบรม
ตัวชี้วัดที่ 3.2 การพัฒนาวิชาชีพ
1.บันทึกขอจัดตั้งกลุ่ม PLC
– กลุ่มงาน ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2
– กลุ่มงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2) ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2
2. รายงานผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการ PLC
– กลุ่มงาน ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2
– กลุ่มงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2) ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2
3. ภาพถ่ายการดำเนินการ PLC
– กลุ่มงาน ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2
– กลุ่มงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2) ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2