วฐ.2 ปีการศึกษา 2563

การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ตำแหน่งครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีการศึกษา 2563

นายวรพจน์ ตระการศิริ ตำเเหน่ง ครู

การประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด

ด้านที่ 1. ด้านการจัดการเรียนการสอน

ตัวชี้วัดที่ 1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร
ตัวชี้วัดที่ 1.2 การจัดการเรียนรู้
1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 1.2 การจัดการเรียนรู้
1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 1.2 การจัดการเรียนรู้
1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียน
ตัวชี้วัดที่ 1.2 การจัดการเรียนรู้
1.2.4 คุณภาพผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่ 1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน

ตัวชี้วัดที่ 2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน
ตัวชี้วัดที่ 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ตัวชี้วัดที่ 2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชา

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

ตัวชี้วัดที่ 3.1 การพัฒนาตนเอง
ตัวชี้วัดที่ 3.2 การพัฒนาวิชาชีพ