วฐ.2 ปีการศึกษา 2563

การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ตำแหน่งครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีการศึกษา 2563

นายวรพจน์ ตระการศิริ ตำเเหน่ง ครู

การประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด

ด้านที่ 1. ด้านการจัดการเรียนการสอน

ตัวชี้วัดที่ 1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร
ตัวชี้วัดที่ 1.2 การจัดการเรียนรู้
1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 1.2 การจัดการเรียนรู้
1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 1.2 การจัดการเรียนรู้
1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียน
ตัวชี้วัดที่ 1.2 การจัดการเรียนรู้
1.2.4 คุณภาพผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่ 1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน

ตัวชี้วัดที่ 2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน
ตัวชี้วัดที่ 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ตัวชี้วัดที่ 2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชา

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

ตัวชี้วัดที่ 3.1 การพัฒนาตนเอง
ตัวชี้วัดที่ 3.2 การพัฒนาวิชาชีพ

วฐ.2 ปีการศึกษา 2562

การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ตำแหน่งครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีการศึกษา 2562

นายวรพจน์ ตระการศิริ ตำเเหน่ง ครู

การประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด

ด้านที่ 1. ด้านการจัดการเรียนการสอน

ตัวชี้วัดที่ 1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร
1. เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา
– หลักสูตรสถานศึกษา
2. บันทึกข้อความ/รายงานการปรับปรุง-พัฒนาและประยุกต์การใช้หลักสูตร
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 5 รหัส ง23241 ภาคเรียนที่ 1/2562
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 6 รหัส ง23242 ภาคเรียนที่ 2/2562
3. บันทึกการประชุมที่แสดงถึงการขอปรับปรุง-พัฒนาหลักสูตร
4. บันทึกข้อความขออนุญาตใช้หลักสูตร/หน่วยการเรียนรู้ /แผนการจัดการเรียนรู้
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 5 รหัส ง23241 ภาคเรียนที่ 1/2562
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 6 รหัส ง23242 ภาคเรียนที่ 2/2562
5. รายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 1.2 การจัดการเรียนรู้
1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
1. บันทึกข้อความขออนุญาตใช้หลักสูตร/หน่วยการเรียนรู้ /แผนการจัดการเรียนรู้
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 5 รหัส ง23241 ภาคเรียนที่ 1/2562
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 6 รหัส ง23242 ภาคเรียนที่ 2/2562
2. แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้
3. ผลการตรวจสอบ/ประเมินหน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้
4. ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 5 รหัส ง23241 ภาคเรียนที่ 1/2562
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 6 รหัส ง23242 ภาคเรียนที่ 2/2562
5. บันทึกหลังสอน
1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
1. เอกสารสรุปการวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล
2 .ตารางสอน
3. บันทึกข้อความขออนุญาตใช้หลักสูตร/หน่วยการเรียนรู้ /แผนการจัดการเรียนรู้
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 5 รหัส ง23241 ภาคเรียนที่ 1/2562
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 6 รหัส ง23242 ภาคเรียนที่ 2/2562
4. แผนการจัดการเรียนรู้ 1 หน่วย
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 5 รหัส ง23241 ภาคเรียนที่ 1/2562
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 6 รหัส ง23242 ภาคเรียนที่ 2/2562
5. บันทึกหลังสอน
6. ภาพแผนการจัดการเรียนรู้
1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียน
1. รายงานการนิเทศ/เยี่ยมชั้นเรียน
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 5 รหัส ง23241 ภาคเรียนที่ 1/2562
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 6 รหัส ง23242 ภาคเรียนที่ 2/2562
2. บันทึกหลังการสอน
3. ภาพแสดงการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
1.2.4 คุณภาพผู้เรียน
1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาพื้นฐานของโรงเรียน/ประกาศค่าเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. แบบสรุปผลการประเมินผลการเรียน
– แบบสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
– แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 5 รหัส ง23241 ภาคเรียนที่ 1/2562
3. แบบสรุปผลการประเมินผลการเรียน
– แบบสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
– แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
รายวิชา คอมพิวเตอร์ 6 รหัส ง23242 ภาคเรียนที่ 2/2562
4. รายงานผลแบบประเมินสมรรถนะตามหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562
5. รายงานผลแบบประเมินสมรรถนะตามหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2562
6. ปพ.5
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 5 รหัส ง23241 ภาคเรียนที่ 1/2562
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 6 รหัส ง23242 ภาคเรียนที่ 2/2562
ตัวชี้วัดที่ 1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
1. ทะเบียนการผลิตสื่อการสื่อ/นวัตกรรม
2. รายงานผลการประเมินการใช้สื่อการสอน/นวัตกรรม
3. ภาพ/ตัวอย่างสื่อการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562
4. ภาพการใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1. รายงานผลการประเมินเครื่องมือวัดผล และประเมินผลการใช้เครื่องมือวัดผล
2. ทะเบียนการสร้างเครื่องมือวัด
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 5 รหัส ง23241 ภาคเรียนที่ 1/2562
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 6 รหัส ง23242 ภาคเรียนที่ 2/2562
3. ตัวอย่างเครื่องมือวัดผล ปีการศึกษา 2562
4. ภาพการใช้เครื่องมือวัด
5. ตัวอย่างผลงานนักเรียน
ตัวชี้วัดที่ 1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบการร่วมมือที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน

ตัวชี้วัดที่ 2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน
1. รายงานการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน/ภาพถ่ายบรรยากาศในชั้นเรียน
สำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
2. รายงานการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน/ภาพถ่ายบรรยากาศในชั้นเรียน
สำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
3. รายงานการโฮมรูม/ภาพกิจกรรมโฮมรูม
4. ภาพถ่ายแสดงการทำงาน การเรียนรู้ของนักเรียนในชั้นเรียน
5. ภาพกิจกรรมหน้าเสาธง/ภาพกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
ตัวชี้วัดที่ 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1. สรุปรายงาน SDQ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ปีการศึกษา 2562
2. สรุปรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ปีการศึกษา 2562
3 สรุปรายงานกิจกรรม/โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
4 สรุปรายงานกิจกรรม/โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
5. คำสั่งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
6. คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา
7. ภาพกิจกรรม
ตัวชี้วัดที่ 2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชา
1 สรุปสารสนเทศเกี่ยวกับตัวนักเรียน สารสนเทศระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
2 สรุปสารสนเทศเกี่ยวกับตัวนักเรียน สารสนเทศระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
3. ปพ.5
4. ภาพประกอบกิจกรรม

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

ตัวชี้วัดที่ 3.1 การพัฒนาตนเอง
1. ID PLAN
2. รายงานการอบรม หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอบรมผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์
3. วุฒิบัตร/เกียรติบัตรการอบรม
4. ภาพแสดงการอบรม
ตัวชี้วัดที่ 3.2 การพัฒนาวิชาชีพ
1.บันทึกขอจัดตั้งกลุ่ม PLC
– กลุ่มงาน ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2
– กลุ่มงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2) ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2
2. รายงานผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการ PLC
– กลุ่มงาน ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2
– กลุ่มงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2) ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2
3. ภาพถ่ายการดำเนินการ PLC
– กลุ่มงาน ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2
– กลุ่มงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2) ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2

วฐ.2 ปีการศึกษา 2561

การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ตำแหน่งครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีการศึกษา 2561

นายวรพจน์ ตระการศิริ ตำเเหน่ง ครู

การประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด

ด้านที่ 1. ด้านการจัดการเรียนการสอน

ตัวชี้วัดที่ 1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร
1. เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา
– หลักสูตรสถานศึกษา
2. บันทึกข้อความ/รายงานการปรับปรุง-พัฒนาและประยุกต์การใช้หลักสูตร
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 5 รหัส ง23241 ภาคเรียนที่ 1/2561
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 6 รหัส ง23242 ภาคเรียนที่ 2/2561
3. บันทึกการประชุมที่แสดงถึงการขอปรับปรุง-พัฒนาหลักสูตร.
4. บันทึกข้อความขออนุญาตใช้หลักสูตร/หน่วยการเรียนรู้ /แผนการจัดการเรียนรู้
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 5 รหัส ง23241 ภาคเรียนที่ 1/2561
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 6 รหัส ง23242 ภาคเรียนที่ 2/2561
5. รายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 1.2 การจัดการเรียนรู้
1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
1. บันทึกข้อความขออนุญาตใช้หลักสูตร/หน่วยการเรียนรู้ /แผนการจัดการเรียนรู้
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 5 รหัส ง23241 ภาคเรียนที่ 1/2561
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 6 รหัส ง23242 ภาคเรียนที่ 2/2561
2. แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้
3. ผลการตรวจสอบ/ประเมินหน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้
4. ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 5 รหัส ง23241 ภาคเรียนที่ 1/2561
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 6 รหัส ง23242 ภาคเรียนที่ 2/2561
5. บันทึกหลังสอน
1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
1. เอกสารสรุปการวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล
2 .ตารางสอน
3. บันทึกข้อความขออนุญาตใช้หลักสูตร/หน่วยการเรียนรู้ /แผนการจัดการเรียนรู้
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 5 รหัส ง23241 ภาคเรียนที่ 1/2561
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 6 รหัส ง23242 ภาคเรียนที่ 2/2561
4. แผนการจัดการเรียนรู้ 1 หน่วย
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 5 รหัส ง23241 ภาคเรียนที่ 1/2561
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 6 รหัส ง23242 ภาคเรียนที่ 2/2561
5. บันทึกหลังสอน
6. ภาพแผนการจัดการเรียนรู้
1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียน
1. รายงานการนิเทศ/เยี่ยมชั้นเรียน
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 5 รหัส ง23241 ภาคเรียนที่ 1/2561
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 6 รหัส ง23242 ภาคเรียนที่ 2/2561
2. บันทึกหลังการสอน
3. ภาพแสดงการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
1.2.4 คุณภาพผู้เรียน
1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาพื้นฐานของโรงเรียน/ประกาศค่าเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. แบบสรุปผลการประเมินผลการเรียน
– แบบสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
– แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 5 รหัส ง23241 ภาคเรียนที่ 1/2561
3. แบบสรุปผลการประเมินผลการเรียน
– แบบสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
– แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
รายวิชา คอมพิวเตอร์ 6 รหัส ง23242 ภาคเรียนที่ 2/2561
4. ปพ.5
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 5 รหัส ง23241 ภาคเรียนที่ 1/2561
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 6 รหัส ง23242 ภาคเรียนที่ 2/2561
ตัวชี้วัดที่ 1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
1. ทะเบียนการผลิตสื่อการสื่อ/นวัตกรรม
2. รายงานผลการประเมินการใช้สื่อการสอน/นวัตกรรม
3. ภาพ/ตัวอย่างสื่อการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561
4. ภาพการใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1.รายงานผลการประเมินเครื่องมือวัดผล และประเมินผลการใช้เครื่องมือวัดผล
2.ทะเบียนการสร้างเครื่องมือวัด
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 5 รหัส ง23241 ภาคเรียนที่ 1/2561
– รายวิชา คอมพิวเตอร์ 6 รหัส ง23242 ภาคเรียนที่ 2/2561
3.ตัวอย่างเครื่องมือวัดผล ปีการศึกษา 2561
4.ภาพการใช้เครื่องมือวัด
5.ตัวอย่างผลงานนักเรียน
ตัวชี้วัดที่ 1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน

ตัวชี้วัดที่ 2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน
1. รายงานการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน/ภาพถ่ายบรรยากาศในชั้นเรียน
สำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
2. รายงานการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน/ภาพถ่ายบรรยากาศในชั้นเรียน
สำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
3. รายงานการโฮมรูม/ภาพกิจกรรมโฮมรูม
4. ภาพถ่ายแสดงการทำงาน การเรียนรู้ของนักเรียนในชั้นเรียน
5. ภาพกิจกรรมหน้าเสาธง/ภาพกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
ตัวชี้วัดที่ 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1.สรุปรายงาน SDQ
2.สรุปรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน
3.สรุปรายงานกิจกรรม/โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4.คำสั่งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5.คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา
ตัวชี้วัดที่ 2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชา
1. สรุปสารสนเทศเกี่ยวกับตัวนักเรียน สารสนเทศระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 ปีการศึกษา 2561
2. ปพ.5
3. ภาพประกอบกิจกรรม

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

ตัวชี้วัดที่ 3.1 การพัฒนาตนเอง
ID PLAN
วุฒิบัตร/เกียรติบัตรการอบรม
บันทึกขอใช้ชั่วโมง PLC ทดแทนการอบรมฯ
ตัวชี้วัดที่ 3.2 การพัฒนาวิชาชีพ
1.บันทึกขอจัดตั้งกลุ่ม PLC
– กลุ่มงาน ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2
– กลุ่มงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2) ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2
2.รายงานผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการ PLC
– กลุ่มงาน ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2
– กลุ่มงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2) ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2
3.ภาพถ่ายการดำเนินการ PLC
– กลุ่มงาน ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2
– กลุ่มงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2) ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2